Thursday, 5 June 2008

సర్వ విఘ్నవినాశన స్త్రోత్రం

(స్తౌమి గణేశం పరాత్పరం)


శ్రీ రాధికోవాచ -


పరంధామ పరంబ్రహ్మ పరేశం పరమీశ్వరం

విఘ్ననిఘ్నకరం శాంతం పుష్టం కాంతమనంతకం 1

సురాసురేంద్రైః సిద్ధెంద్రైః స్తుతం స్తౌమి పరాత్పరం

సురపద్మదినేశం చ గణెశం మంగళాయనం 2

ఇదం స్త్రొత్రం మహాపుణ్యం విఘ్నశొకహరం పరం

యః పఠెత్ ప్రాతురుత్ధాయ సర్వ విహ్నాత్ ప్రముచ్యతే 3


ఇతి శ్రీ బ్రహ్మవైవర్త పురాణె శ్రీ కృష్ణ జన్మ ఖండే సర్వ విఘ్న వినాశన స్త్రొత్రం

0 comments:

శ్రీనివాసం నమామ్యహం

 
శ్రీనివాసం - Templates Novo Blogger