Wednesday, 29 February 2012

ఎక్కడి మానుషజన్మం

Audio : ఎక్కడి మానుషజన్మం

ఎక్కడి మానుషజన్మం బెత్తిన ఫలమేమున్నది
నిక్కము నిన్నే నమ్మితి నీ చిత్తం బికను ||

మఱువను ఆహారంబును మఱవను సంసార సుఖము
మఱవను యింద్రియ భోగము మాధవ నీ మాయా
మఱచెద సుజ్ఞానంబు మఱచెద తత్వరహస్యము
మఱచెదె నురువును దైవము మాధవ నీ మాయా ||

విడువను బాపము పుణ్యము విడువను నా దుర్గుణములు
విడువను మిక్కిలి యాసలు విష్ణుడ నీ మాయా
విడెచెద షట్కర్మంబులు విడెచెద వైరాగ్యంబును
విడిచెద నాచారంబును విష్ణుడ నీ మాయా ||

తగిలెద బహులంపటముల తగిలెద బహుబంధంబుల
తగులను మోక్షపు మార్గము తలపున యెంతైనా
అగపడి శ్రీవేంకటేశ్వర అంతర్యామివై
నగి నగి నను నీ వేలితి నాకా యీ మాయా ||

ekkaDi maanushajanmam bettina phalameamunnadi
nikkamu ninnea nammiti nee chittam bikanu ||

ma~ruvanu aahaarambunu ma~ravanu samsaara sukhamu
ma~ravanu yindriya bhoagamu maadhava nee maayaa
ma~racheda sujnaanambu ma~racheda tatvarahasyamu
ma~rachede nuruvunu daivamu maadhava nee maayaa ||

viDuvanu baapamu puNyamu viDuvanu naa durguNamulu
viDuvanu mikkili yaasalu vishNuDa nee maayaa
viDecheda shaTkarmambulu viDecheda vairaagyambunu
viDicheda naachaarambunu vishNuDa nee maayaa ||

tagileda bahulampaTamula tagileda bahubandhambula
tagulanu moakshapu maargamu talapuna yentainaa
agapaDi SreeveankaTeaSvara antaryaamivai
nagi nagi nanu nee vealiti naakaa yee maayaa ||

ఉన్నతోన్నతుడు వుడయవరుListen : ఉన్నతోన్నతుడు వుడయవరు


ఉన్నతోన్నతుడు వుడయవరు
యెన్న ననంతుడే యీ యుడయవరు ||

సర్వలోకముల శాస్త్రరహస్యము
లుర్విబొడమె నీ యుడయవరు
పూర్వపు వేదాంత పుణ్య శాస్త్రములు
నిర్వహించె నన్నిటా నుడయవరు ||

వెక్కసపు శ్రీవిష్ణుభక్తియే
వొక్క రూపమే వుడయవరు
చక్కనైన సుజ్ఞానమున కిరవై
వుక్కు మీఋఎ నెదె వుడయవరు ||

కదిసె మోక్షసాకారము దానై
వుదుటున నిలిచె నీ యుడయవరు
యిదిగో శ్రీవేంకటేశ్వరు యీడై
పొదలుచునున్నాడు భువి నుడయవరు ||

unnatoannatuDu vuDayavaru
yenna nanantuDea yee yuDayavaru

sarvaloakamula Saastrarahasyamu
lurviboDame nee yuDayavaru
poorvapu veadaanta puNya Saastramulu
nirvahinche nanniTaa nuDayavaru

vekkasapu SreevishNubhaktiyea
vokka roopamea vuDayavaru
chakkanaina sujnaanamuna kiravai
vukku meeRe nede vuDayavaru

kadise moakshasaakaaramu daanai
vuduTuna niliche nee yuDayavaru
yidigoa SreeveankaTeaSvaru yeeDai
podaluchununnaaDu bhuvi nuDayavaru

Friday, 17 February 2012

మేలుకొనవే నీల మేఘవర్ణుడా

Audio Link : మేలుకొనవే నీల మేఘవర్ణుడా


మేలుకొనవే నీల మేఘవర్ణుడా
వేళ దప్పకుండాను శ్రీవేంకటేశుడా

మంచముపై నిద్రదేర మల్లెల వేసేరు
ముంచు తురుము ముడవ మొల్లల వేసేరు
కంచము పొత్తారగించ కలువల వేసేరు
పించెపు చిక్కుదేర సంపెంగల వేసేరు

కలసిన కాక దేర గన్నేరుల వేసేరు
వలపులు రేగి విరజాజుల వేసేరు
చలువగా వాడుదేర జాజుల వేసేరు
పులకించ గురువింద పూవుల వేసేరు

తమిరేగ గోపికలు తామరల వేసేరు
చెమటార మంచి తులసిని వేసేరు
అమర శ్రీవేంకటేశ యలమలుమంగ నీకు
మమత పన్నీటితో చేమంతుల వేసేరు


mealukonavea neela meaghavarNuDaa
veaLa dappakunDaanu SreeveankaTeaSuDaa

manchamupai nidradeara mallela veasearu
munchu turumu muDava mollala veasearu
kanchamu pottaaragincha kaluvala veasearu
pinchepu chikkudeara sampengala veasearu

kalasina kaaka deara gannearula veasearu
valapulu reagi virajaajula veasearu
chaluvagaa vaaDudeara jaajula veasearu
pulakincha guruvinda poovula veasearu

tamireaga goapikalu taamarala veasearu
chemaTaara manchi tulasini veasearu
amara SreeveankaTeaSa yalamalumanga neeku
mamata panneeTitoa cheamantula veasearu

Thursday, 16 February 2012

వందేహం జగద్వల్లభం

Audio Link : వందేహం జగద్వల్లభం

వందేహం జగద్వల్లభం దుర్లభం
మందరధరం గురుం మాధవం భూధవం ||

నరహరిం మురహరం నారాయణం పరం
హరి మచ్యుతం ఘన విహంగవాహం
పురుషొత్తమం పరం పుండరీకేక్షణం
కరుణాభరణం కలయామి శరణం ||

నందనిజనందనం నందకగదాధరం
యిందిరానాధ మరవిందనాభం
యిందురవిలోచనం హితదాసవరదం,
ముకుందం యాదవం గోపగోవిందం ||

రామనామం యజ్ఞరక్షణం లక్షణం
వామనం కామినం వాసుదేవం
శ్రీమదావాసినం శ్రీవేంకటేశ్వరం
శ్యామలం కోమలం శాంతమూర్తిం ||

vaMdaehaM jagadvallabhaM durlabhaM
maMdaradharaM guruM maadhavaM bhoodhavaM ||

narahariM muraharaM naaraayaNaM paraM
hari machyutaM ghana vihaMgavaahaM
purushottamaM paraM puMDareekaekshaNaM
karuNaabharaNaM kalayaami SaraNaM ||

naMdanijanaMdanaM naMdakagadaadharaM
yiMdiraanaadha maraviMdanaabhaM
yiMduravilOchanaM hitadaasavaradaM,
mukuMdaM yaadavaM gOpagOviMdaM ||

raamanaamaM yaj~narakshaNaM lakshaNaM
vaamanaM kaaminaM vaasudaevaM
SreemadaavaasinaM SreevaeMkaTaeSvaraM
SyaamalaM kOmalaM SaaMtamoortiM ||

Wednesday, 15 February 2012

శరణు శరణు నీకు సర్వేశ్వరా

Audio Link : శరణు శరణు నీకు సర్వేశ్వరా


శరణు శరణు నీకు సర్వేశ్వరా నీ
శరణాగతే దిక్కు సామజవరదా ||

వేయి శిరసులతోడి విశ్వరూపమా
బాయట నీ పరంజ్యోతి పరబ్రహ్మమా
మ్రోయుచున్న వేదముల మోహనాంగమ
చేయి చేత అనంతపు శ్రీమూరితి ||

ముగురు వేలుపులకు మూలకందమా
వొగి మునుల ఋషుల వోంకారమా
పగటు దేవతలకు ప్రాణబంధుడా
జగమెల్లా గన్నులైన సాకారమా ||

వెలయు సచ్చిదానంద వినోదమా
అలరు పంచవింశతి యాత్మతత్వమా
కలిగిన దాసులకు కరుణానిధీ
చెలగి వరములిచ్చే శ్రీవేంకటేశుడా ||SaraNu SaraNu neeku sarvaeSvaraa nee
SaraNaagatae dikku saamajavaradaa ||

vaeyi SirasulatODi viSvaroopamaa
baayaTa nee paraMjyOti parabrahmamaa
mrOyuchunna vaedamula mOhanaaMgama
chaeyi chaeta anaMtapu Sreemooriti ||

muguru vaelupulaku moolakaMdamaa
vogi munula Rshula vOMkaaramaa
pagaTu daevatalaku praaNabaMdhuDaa
jagamellaa gannulaina saakaaramaa ||

velayu sachchidaanaMda vinOdamaa
alaru paMchaviMSati yaatmatatvamaa
kaligina daasulaku karuNaanidhee
chelagi varamulichchae SreevaeMkaTaeSuDaa

నీవున్నచోటే వైకుంఠము

నీవున్నచోటే వైకుంఠము నెరసులు మరి చొరరాదు
పావనమది చెప్పేది వేదము పాటింపగవలెను ||

దేవుడా నా దేహమె నీకు తిరుమలగిరిపట్టణము
భావింప హృదయకమలమె బంగారపు మేడ
వేవేలు నా విజ్ఞానాదులు వేడుకపరిచారకులు
శ్రీవల్లభా ఇందులో ఇతరచింతలు వెట్టకువే ||

పరమాత్మా నా మనసే బహురత్నంబుల మంచము
గరిమల నా యాత్మే నీకు కడు మెత్తని పరపు
తిరముగ నుజ్ఞానదీపమున్నది దివ్యభోగమె ఆనందము
మరిగితి నీవున్నయెడల నిక మాయల గప్పకువే ||

ననిచిన నా వూరుపులే నీకు నారదాదుల పాటలు
వినయపు నా భక్తియె నీకును వినోదమగు పాత్ర
అనిశము శ్రీవేంకటేశ్వర అలమేల్మంగకు బతివి
ఘనుడవు నన్నేలితి విక కర్మములెంచకువే ||


Audio Link : నీవున్నచోటే వైకుంఠము

Request : సాహిత్యం నాకు చాలా నచ్చింది, కానీ వినడానికి clumsy గా, అంత సొంపుగా అనిపించలేదు. ఇంకేదైనా బాణి లో ఈ పాట ఉంటే తెలియచేయగలరు.neevunnachOTae vaikuMThamu nerasulu mari choraraadu
paavanamadi cheppaedi vaedamu paaTiMpagavalenu ||

daevuDaa naa daehame neeku tirumalagiripaTTaNamu
bhaaviMpa hRdayakamalame baMgaarapu maeDa
vaevaelu naa vij~naanaadulu vaeDukaparichaarakulu
Sreevallabhaa iMdulO itarachiMtalu veTTakuvae ||

paramaatmaa naa manasae bahuratnaMbula maMchamu
garimala naa yaatmae neeku kaDu mettani parapu
tiramuga nuj~naanadeepamunnadi divyabhOgame aanaMdamu
marigiti neevunnayeDala nika maayala gappakuvae ||

nanichina naa voorupulae neeku naaradaadula paaTalu
vinayapu naa bhaktiye neekunu vinOdamagu paatra
aniSamu SreevaeMkaTaeSvara alamaelmaMgaku bativi
ghanuDavu nannaeliti vika karmamuleMchakuvae ||

వద్దు వద్దు సటలింక వామనా

వద్దు వద్దు సటలింక వామనా నీ
వద్దనే వున్నార మిదె వామనా ||

వరుసలు వెదకేవు వామనా నీవు
వరుడ విందరికిని వామనా
వరవాత వలపించి వామనా దే
వరవలె నున్నాడవు వామనా ||

వనము కోగిల వైతి వామనా నీకు
వనితలు బాతి వామనా
వనరేరు గొల్లెతలు వామనా కా
నను వేళ చూచుకోమీ వామనా ||

వాడవారు మొక్కేరు వామ్నా నీకు
వాడుదేరె కెమ్మోవి వామనా
వాడికె శ్రీవేంకటాద్రివామనా
వాడేచెలమవు నీవు వామనా ||

ఆడియో లింక్

vaddu vaddu saTaliMka vaamanaa nee
vaddanae vunnaara mide vaamanaa ||

varusalu vedakaevu vaamanaa neevu
varuDa viMdarikini vaamanaa
varavaata valapiMchi vaamanaa dae
varavale nunnaaDavu vaamanaa ||

vanamu kOgila vaiti vaamanaa neeku
vanitalu baati vaamanaa
vanaraeru golletalu vaamanaa kaa
nanu vaeLa choochukOmee vaamanaa ||

vaaDavaaru mokkaeru vaamnaa neeku
vaaDudaere kemmOvi vaamanaa
vaaDike SreevaeMkaTaadrivaamanaa
vaaDaechelamavu neevu vaamanaa ||

చెప్పరాని మహిమల శ్రీధరా

annamayya harisankeertananamdam - Chepparani Mahimalu - eSnips

చెప్పరాని మహిమల శ్రీధరా నీవు
చెప్పినట్టు చేసేము శ్రీధరా

చేర దీసి నా కన్నుల శ్రీధరా నీ
జీరల మేను చూచితి శ్రీధరా
చేరువ సంతోషమబ్బె శ్రీధరా
చీరుమూరాడెదమీ శ్రీధరా


చెల్లు నన్నియును నీకు శ్రీధరా నీ
చిల్లరసతులు వారే శ్రీధరా
చెల్లబో ఆ సుద్ది విని శ్రీధరా నాకు
చిల్లులాయె వీనులెల్లా శ్రీధరా

సేవలు సేసేము నీకు శ్రీధరా మమ్ము
జేవదేరగూడితివి శ్రీధరా
చేవల్లకు రావోయి శ్రీధరా
శ్రీవేంకటాద్రి మీది శ్రీధరా


chepparaani mahimala Sreedharaa neevu
cheppinaTTu chaesaemu Sreedharaa

chaera deesi naa kannula Sreedharaa nee
jeerala maenu choochiti Sreedharaa
chaeruva saMtOshamabbe Sreedharaa
cheerumooraaDedamee Sreedharaa


chellu nanniyunu neeku Sreedharaa nee
chillarasatulu vaarae Sreedharaa
chellabO aa suddi vini Sreedharaa naaku
chillulaaye veenulellaa Sreedharaa

saevalu saesaemu neeku Sreedharaa mammu
jaevadaeragooDitivi Sreedharaa
chaevallaku raavOyi Sreedharaa
SreevaeMkaTaadri meedi Sreedharaa

Saturday, 11 February 2012

అప్ప'డు వేంకటరాయ'డలమేలుమంగ గూడి

అప్ప'డు వేంకటరాయ'డలమేలుమంగ గూడి
కుప్పలుగా భోగించీ గోడతిరునాళ్ళు ||

చీనిచీనాంబరములసింగారపుమేడనుండి
వీనుల సన్నగాళెలు వినుకొంటాను
పూని విహరించి వచ్చి పొందుగా నుయ్యాలలూగి
కోనేటిదరి మెరసీ గోడతిరునాళ్ళు ||

ఆముకొన్నపన్నీట నద్దిన దుప్పటితోడ
దోమటి పూవుదండలు దూలాడగా
కోమలపుటెలుగుల కొమ్మల్లు లావులువాడ
గోమున నవధరించీ గోడతిరునాళ్ళు ||

అడుగడుగుకు విడేలందుకొంటా సంకీర్తన
లెడయక భాగవతులెచ్చిపాడగా
గొడుగులు బడగలు కోరి చామరము లిడ
గుడిగొన వినోఅదించీ, గోడాతిరునాళ్ళు ||

తరుణి జవ్వనపుదపము

తరుణి జవ్వనపుదపము సేయగను
వరుస తోడ జాతి వైరములుడిగె ||

జక్కవపులుగులు జంటవాయవివె
గక్కన వెన్నెలగాసినను
యెక్కడ గోవిలయెలుగులు చెదరవు
గుక్కక వానలు గురిసినను ||

గుంపుదుమ్మెదలు గొబ్బున బెదరవు
సంపెంగతావులు చల్లినను
ముంపున జకోరములు వసివాడవు
సొంపుగళలు పెను సూర్యుడుండగను ||

చిలుకలు సందడిసేసిన దొలగవు
కలసినసమరతి కయ్యమున
యెలమిని శ్రీవేంకటేశుడు గూడగ
చెలియంగములని చెప్పగ బొసగె ||


*******************************************************************
"ఈ కీర్తన యందు శృంగారము గుబాళించును. వెన్నెల కాచినను జక్కవలు (చన్నులు) జోడు వీడకుండుట, రతిస్వేదవర్షమున్నను వాసంతికములగు కోయిలలు కూయుచుండుట, సంపెంగ వంటి ముక్కున బుట్టిన నిట్టూర్పులు సందడించినను, చికుర భ్రమరములు బెదరకుండుట, రతి సమ్మర్దశబ్దములతో చిలుకలు - చిలుకల యెలుగులు (రతికూజితములు) కట్టుగదలక ఉన్నచోటనే (కంఠములందే) ప్రతిధ్వనించుట మొదలగు సహజవైర త్యాగము వర్ణించబడినది. యౌవనమును తపముగా వర్ణించుటచే, తపశ్శక్తికి పరీక్షగా చెప్పిన "అహింసాప్రతిష్టాయాం తత్సన్నిధౌ వైరత్యాగః" అను యోగశాస్త్ర మర్యాద ఇందు పాటింపబడినది. ఇది చాలా ఉదాత్తమైన భావన. కావున అన్నమయ్య దృష్టి, పరమేశ్వరార్చనగా సాగించిన ఈసంకీర్తనారాశిలో ఉత్తమాధమభేదబుద్ధి భావములందైనను భాషయందైనను తగదు."

- గౌరిపెద్ది రామసుబ్బ శర్మ
(తాళ్ళపాక వాజ్మయ పరిశోధకుడు)taruNi javvanapudapamu saeyaganu
varusa tODa jaati vairamuluDige ||

jakkavapulugulu jaMTavaayavive
gakkana vennelagaasinanu
yekkaDa gOvilayelugulu chedaravu
gukkaka vaanalu gurisinanu ||

guMpudummedalu gobbuna bedaravu
saMpeMgataavulu challinanu
muMpuna jakOramulu vasivaaDavu
soMpugaLalu penu sooryuDuMDaganu ||

chilukalu saMdaDisaesina dolagavu
kalasinasamarati kayyamuna
yelamini SreevaeMkaTaeSuDu gooDaga
cheliyaMgamulani cheppaga bosage ||

శ్రీనివాసం నమామ్యహం

 
శ్రీనివాసం - Templates Novo Blogger