Tuesday, 17 February 2009

విష్ణు సహస్ర నామం శ్లో || 10

శ్లో || సురేశః శరణం శర్మ విశ్వరేతాః ప్రజాభవః
అహః సంవత్సరో వ్యాళః ప్రత్యయః సర్వదర్శనః

1. సురేశః = దేవతలకు అధిపతి అయినవాడు
2. శరణం = శరణమయినవాడు
3. శర్మ = సహనము
4. విశ్వరేతాః = విశ్వమునకు శుక్రబీజమయినవాడు
5. అహః = పగలు
6. సంవత్సరః = సంవత్సరము
7. వ్యాళః = సర్పము
9. ప్రత్యయః = విశ్వాశము
10. సర్వదర్శనః = సమస్తమును చూచువాడు

భావము :

పరమాత్మ దేవతలకు అధిపతిగను, శరణ్యముగను, సహనముగను అయి వున్నాడు. విశ్వమునకు, బీజము వంటివాడు. జీవుల పుట్టుకకు కారణమయినవాడు. అట్లే దినము, సంవత్సరము, నర్పము వంటి కాలము తానయి వున్నవాడు. విశ్వాశమునకు మూలము మరియు సమస్తమును దర్శింపజేయువాడు.

విష్ణు సహస్ర నామం శ్లో || 9

శ్లో || ఈశ్వరో విక్రమీధన్వీ మేధావీ విక్రమః క్రమః
అనుత్తమో దురాదర్షః కృతజ్ఞః కృతి రాత్మవాన్ ||

1. ఈశ్వరః = జీవుని యందున్న పరమాత్మ
2. విక్రమ = విక్రమము కలవాడు
3. ధన్వీ = ధనస్సు కలవాడు
4. మేధావీ = మేధస్సుకు ఆధారభూతుడు
5. విక్రమః = విశేషమయిన క్రమము కలిగినవాడు
6. క్రమః = తరింపజేయువాడు లేదా దాటించువాడు
7. అనుత్తమః = అత్యుత్తముడు
8. దురాధర్షః = భయపెట్టుటకు వీలుకానివాడు
9. కృతజ్ఞః = విశ్వాశము గలవాడు
10. కృతిః = చేయబడినది లేక నెరవేర్పబడినది
11. ఆత్మవాన్ = ఆత్మవంతుడు

భావము :

పరమాత్మను జీవుని యందు గల పరమాత్మగను, పరాక్రమము కలవానిగను, ధనస్సు ధరించినవానిగను, ప్రజ్ఞావంతునిగను, విశేషమయిన క్రమము కల్గినవానిగను, పనులు నెరవేర్చువానిగను, ఆత్మవంతునిగను ధ్యానము చేయుము.

శ్రీనివాసం నమామ్యహం

 
శ్రీనివాసం - Templates Novo Blogger