Monday, 17 August 2009

సందెకాడ బుట్టినట్టి చాయల పంట

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

సందెకాడ బుట్టినట్టి చాయల పంట యెంత..
చందమాయ చూడరమ్మ చందమామ పంట ||

మునుప పాలవెల్లి మొలచి పండిన పంట
నినుపై దేవతలకు నిచ్చ పంట
గొనకొని హరికన్ను గొనచూపుల పంట
వినువీధి నెగడిన వెన్నెలల పంట ||

వలరాజు పంపున వలపు విత్తిన పంట
చలువై పున్నమనాటి జాజరపంట
కలిమి కామిని తోడ కారుకమ్మిన పంట
మలయుచు తమలోని మర్రి మాని పంట ||

విరహుల గుండెలకు వెక్కసమయిన పంట
పరగచుక్కల రాసి భాగ్యము పంట
అరుదై తూరుపుకొండ నారగబండిన పంట
యిరవై శ్రీ వేంకటేశు నింటిలోని పంట ||

శ్రీనివాసం నమామ్యహం

 
శ్రీనివాసం - Templates Novo Blogger