Sunday, 28 September 2008

తులసీదాస కృత శ్రీ రామ చంద్ర స్తుతిఃశ్రీ రామచంద్ర కృపాళు, భజు , మనహరణ భవ భయదారుణం
నవకంజ లోచన్, కంజముఖ, కరకంజ, పదకంజారుణం

కందర్ప అగణిత అమిత భవి నవనీల నీరద సుందరం,
ఫటసీత మానహు తడిత రుచి శమి నౌమి జనకసుతావరం.

భజు దీనబంధు దినేశ దానవ దైత్య వంశ నికందనం,
రఘునంద ఆనందకంద కోసలచంద దశరథనందనం.

సిరముకుట కుండల తిలక చారు ఉదారు అంగ విభూషణం,
అజానుభుజ శర-చాప-ధర సంగ్రామ-జితఖర దూషణం.

ఇతి వదతి తులసీదాస శంకర శేష-ముని-మన రంజనం,
మమ హృదయకంజ నివాస కురు, కామాదిఖల దల గంజనం.

1 comments:

చిన్నమయ్య said...

మీ పుణ్యమా అని చాలా కాలం తర్వాత ఈ పాట విన్నాను. భావమూ రాస్తే మరింత బావుంటుంది కదా!

శ్రీనివాసం నమామ్యహం

 
శ్రీనివాసం - Templates Novo Blogger