Sunday, 26 October 2008

మధురాష్టకం

అధరం మధురం వదనం మధురం నయనం మధురం హసితం మధురం
హృదయం మధురం గమనం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురం


వచనం మధురం చరితం మధురం వసనం మధురం వలితం మధురం
చలితం మధురం భ్రమితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురం

వేణుర్మధురో రేణుర్మధురః పాణిర్మధురః పాధౌ మధురౌ,
నృత్యం మధురం సఖ్యం మధురం, మధురాధిపతేరఖిలం మధురం

గీతం మధురం పీతం మధురం, భుక్తం మధురం సుప్తం మధురం,
రూపం మధురం తిలకం మధురం, మధురాధిపతేరఖిలం మధురం

కరణం మధురం, తరణం మధురం, హరణం మధురం రమణం మధురం,
వమితం మధురం శమితం మధురం, మధురాధిపతేరఖిలం మధురం

గుంజౌ మధురా మాలా మధురా, యమునా మధురా వీచీ మధురా,
సలిలం మధురం కమలం మధురం, మధురాధిపతేరఖిలం మధురం

గోపీ మధురా లీలా మధురా, యుక్తం మధురం ముక్తం మధురం,
దృష్టం మధురం శిష్టం మధురం, మధురాధిపతేరఖిలం మధురం

గోపా మధురా గావో మధురా, యష్టిర్మధురా సృష్టిర్మధురా,
దళితం మధురం ఫలితం మధురం, మధురాధిపతేరఖిలం మధురం

- శ్రీ మద్వల్లభాచార్య

0 comments:

శ్రీనివాసం నమామ్యహం

 
శ్రీనివాసం - Templates Novo Blogger