Friday, 18 July 2008

సందెకాడ బుట్టినట్టి చాయల పంట

సందెకాడ బుట్టినట్టి చాయల పంట యెంత -
చందమాయ చూడరమ్మ చందమామ పంట


మునుప పాలవెల్లి మొలచి పండినపంట
నినుపై దేవతలకు నిచ్చ పంట
గొనకొని హరికన్ను గొనచూపుల పంట
వినువీధి నెగడిన వెన్నెలల పంట


వలరాజు పంపున వలపు విత్తిన పంట
చలువై పున్నమనాటి జానర పంట
కలిమి కామిని తోడ కారుకమ్మినపంట
మలయుచు తమలోని మర్రిమాని పంట


విరహుల గుండెలకు వెక్కసమైన పంట
పరగచుక్కలరాసి భాగ్యము పంట
అరుదై తూరుపుకొండ నారగబండినపంట
యిరవై శ్రీ వేంకటేశు నింటిలోని పంట

2 comments:

నరసింహ said...

జాజర పంట అని వుండాలి.జానర కాదు.

sujata said...

ok

శ్రీనివాసం నమామ్యహం

 
శ్రీనివాసం - Templates Novo Blogger