Tuesday, 26 August 2008

దుడుకు గల

పల్లవి : దుడుకు గల నన్నే దొరకొడుకు బ్రోచురా ఎంతో II దు II
అను పల్లవి : కడుదుర్విషయాకృష్టుడై గడియగడియకు నిండారు II దు II
శ్రీవనితా హృత్కుముదాబ్జ అవాజ్మానసగోచర II దు II
సకల భూతములందు నీవైయుండగా మది లేక బోయిన II దు II
చిఱుత ప్రాయములనాడే, భజనామృత రసవిహీనకుతర్కుడైన II దు II
పరధనముల కొఱకు నొరుల మది
కరగబలికి కడుపునింప తిరిగినట్టి II దు II
తన మదిని భువిని సౌఖ్యపు జీ -
వనమె యనుచు సదా దినములు గడిపే II దు II

చ : తెలియని నటవిట క్షుద్రులు వనితలు
స్వవశమవుట కుపదిశించి
సంతసిల్లి స్వరలయంబు లెఱుంగకను
శిలాత్ములై సుభక్తులకు సమానమగు II దు II


చ : దృష్టికి సారంబగు లలనా సదనార్భక
సేవామిత ధనాదులను,
దేవాదిదేవ నెరనమ్మితి గాకను
నీ పదాబ్జ భజనంబు మఱచిన II దు II

చ : చక్కని ముఖ కమలంబును సదా
నా మదిలో స్మరణ లేకనే
దుర్మదాంధ జనులకోరి పరి -
తాపముల చేదగితి నొగిలి
దుర్విషయ దురాసలను రోయలేక
సతత మపరాధినయి, చపలచిత్తుడైన II దు II

చ : మానవతను దుర్లభమనుచు నెంచి,
పరమానంద మొందలేక
మదమత్సర కామలోభ మోహులకు
దాసుడయి మోసబోతిగాక
మొదటి కులజుడగుచు భువిని
శూద్రుల పనులు సల్పుచుంటిని గాక,
నపరాధములను రోయ సారహీన -
మతములను సాధింప తారుమారు II దు II

చ : సతులకు కొన్నాళ్ళాస్తికై సుతులకు కొన్నాళ్ళు
ధనతతులకై తిరిగితినయ్య
త్యాగరాజాప్త ఇటువంటి II దు II

1 comments:

సురేష్ బాబు said...

మన వాగ్గేయకారుల కీర్తనలను ప్రచురిస్తున్నందుకు చాలా ధన్యవాదములు.ఇలాగే కొనసాగించండి.

శ్రీనివాసం నమామ్యహం

 
శ్రీనివాసం - Templates Novo Blogger